Městský soud rozhodl Rozsudkem jménem republiky ze dne 27.11.2006 pod č.j. 7Ca 207/2005-50 o zrušení udělení pokuty ve výši 550.000,- Kč nařízenou Úřadem na ochranu osobních údajů
 Aktuality
 Stanovy
 Kontakt
 Členství v HOMR
 Nálezy Ú.S.
 „Sociální nájemníci“
 Články
 Názory


Počet návštěv
od 30.01.2004
28618315


<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

  :: Autorizovaný přepis pořadu Českého rozhlasu 2 s prof. V.Ceplem "Jak to vidím" z 20.2.2004   
:: 30.03.2004
Přiložené soubory (1)   Diskuse (8)

  :: 27. ledna 2004 9.30 Hutten-Czapska vs. Posko (č. 35014/97) slyšení k věci samé   
:: 12.03.2004
Úterý 27.ledna 2004

Komora

9.30 Hutten-Czapska vs. Posko (č. 35014/97) slyšení k věci samé

Tato stížnost se týká plánu na kontrolu nájemného v Polsku. Tento plán, který vychází z řady zákonů přijatých pod bývalým komunistickým režimem, ve značné míře omezuje práva majitelů domů. Omezuje např. zvyšování nájmů, které mají pokrýt výdaje spojené s údržbou majetku.

Stěžovatelka, Marie Hutten-Czapska, má francouzskou národnost, ale původem je Polka. Narodila se v roce 1931 a žije v Andresy ve Francii. Vlastní dům a pozemek v Gdynii v Polsku. Dům byl postaven v roce 1936 jako rodinný domek a původně se skládal z mezonetového bytu, sklepa a půdy.

Během druhé světové války dům obývali němečtí vojáci a v květnu 1945 se ho zmocnili vojáci rudé armády. 19.května 1945 první patro mezonetového bytu A.Z. V červnu 1945 městský soud Gdynie rozhodl, že dům bude navrácen rodičům stěžovatelky. Rodiče začali s rekonstrukcí domu, ale brzo poté jim bylo nařízeno odejít z domu. V říjnu 1945 se A.Z. nastěhoval do domu.

Dům byl převeden pod státní správu poté, co 13.února 1946 nabyl platnosti dekret, který umožňoval polské vládě přidělovat občanům byty v domech soukromých vlastníků. Rodiče stěžovatelky se neúspěšně pokoušeli získat zpět svůj majetek.

1.srpna 1974 vstoupily v platnost nová vyhláška o správě bydlení, tzv.„speciální plán pronajímání“ (szczególny tryg najmu). 8.července 1975 starosta Gdynie rozhodl, že W.P. si může vyměnit byt pronajatý na základě tohoto plánu za přízemí mezonetového bytu v domě stěžovatelky. Toto rozhodnutí bylo podepsáno státním úředníkem, který byl podřízeným W.P. V 90.letech se žalující strana pokoušela o prohlášení neplatnosti daného rozhodnutí, ale dosáhla jen prohlášení o nezákonnosti tohoto rozhodnutí.

2.ledna 1976 byl dům opět svěřen státní péči (przejęcie w zarzạd państwowy).

3.srpna 1988 okresní soud Gdyni (Sąd Rejonowy) rozhodl, že po smrti A.Z. zdědí právo na nájemní smlouvu prvního patra mezonetového bytu domu žalující strany její dcera a švagr.

18.září 1990 soud prohlásil, že stěžovatelka zdědila majetek po svých rodičích, a v říjnu převzala správu domu.

V roce 1991 W.P. podal žádost o vrácení majetku do osobního vlastnictví a 28.dubna 1992 bylo stěžovatelce nařízeno, aby W.P. odevzdala sklep, kotelnu a prádelnu.

Následně stěžovatelka podala několik neúspěšných žalob, jak občanskoprávních tak správní, aby znovu získala svůj majetek a mohla vystěhovat nájemníky.

Polský Ústavní soud ve třech za sebou jdoucích rozhodnutí (z 12.ledna 2000, 10.října 2000 a 2.října 2002) prohlásil, že právní usnesení, které snižují možnosti zvyšovat „regulovaný nájem“ tak, že nepokryje základní výdaje spojené s údržbou majetku, jsou neslučitelné se základním principem na ochranu vlastnických práv. Nicméně nová legislativa zabývající se touto záležitostí zatím nevešla v platnost.

Stěžovatelka si stěžuje, že situace vzniklá na základě zavedení zákonů stanovujících fixní a naprosto neodpovídající nájemné vede k neustálému porušování jejích vlastnických práv. Tvrdí, že se jí nepodařilo získat zpět vlastnictví, ani možnost užívat svůj majetek, a dokonce jí ani nebyl umožněn jakýkoliv výdělek z nájemného. Odvolává se na článek 1 z protokolu č.1(ochrana majetku) z Ústavy.

Vzhledem k rostoucímu počtu podobných žalob na Polsko byl tento případ shledán jako „precedentní případ“, aby bylo možno stanovit, zda je provizorní systém kontrolovaného nájemného slučitelný s obsahem čl.1 protokolu č.1.
  Diskuse (5)

  :: RNDr. Tomislav Šimeček   
:: 11.03.2004
Stanovisko Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR k včerejšímu zamítnutí návrhu zákona o nájemném.
Včerejší nedůstojný průběh jednání poslanecké sněmovny při prosazování zákona o nájemném nebyl pro řadu zákona dbalých občanů překvapivý.

Vždy, když se některé politické seskupení pokouší protlačit zákon, který je v evidentním rozporu s Listinou základních práv a svobod, s Ústavou a dobrými mravy a navíc byly jeho protiústavní a asociální principy projednány a opakovaně odmítnuty Ústavním soudem v nálezech sp.zn.Pl. ÚS 3/2000, sp.zn. Pl. ÚS 8/2002 a potřetí nálezem z března 2003 publikovaným pod č. 84/2003 ve sbírce zákonů ČR je složité zmanipulovat poslance tak, aby v rozporu se svojí přísahou, že budou chránit Ústavu zvedli pro takový zákon ruku.

Nejotřesnější asociální bezohlednost sociálně demokratické vlády spočívá v arogantní neochotě ministerstva práce a sociálních věcí připravit adresný příspěvek na nájemné, který by řešil sociální situaci opravdu sociálně potřebných. Hlavní příčinou není to, že by tento příspěvek vyžadoval prostředky ze státního rozpočtu, neboť příjmy a omezení jiných výdajů, které by tento zákon umožnil by mnohokráte převýšily potřebné výdaje. Hlavním důvodem je to, že poslanci a úředníci, kteří by takový zákon připravili by přišli o výhody svých regulovaných nájmů, neboť by již nebylo možno argumentovat tím, že deregulace není možná kvůli sociálně slabým. Ti by naopak spolu s mladými rodinami, které nezdědily privilegium regulace na tržně konformním řešení podstatně vydělali.

Tento pozměňovací návrh, zpětně zaváděl v § 1 Ústavním soudem zrušenou regulaci nájemného, které "bylo prohlášeno - jak co do jeho výše, tak i co do způsobu tvorby - za protiústavní nálezem Ústavního soudu č. 528/202 Sb." a nález Ústavního soudu č. 84/2003 navíc uvedl, že "současné omezení pronajimatelů nelze dále udržovat, a to ani v případě, že by byla zvolena odpovídající forma regulace cestou zákona."nerespektoval tedy Ústavu a Listinu základních práv a svobod a byl by tedy opět protiústavní.

Ústavní soud dále řekl, že "příčinou porušení ústavnosti nebyla cenová regulace jako taková, nýbrž nepřiměřenost výše ceny v regulaci zakotvená, přičemž Ústavní soud vyslovil zásadu, že nelze cenu snížit tak, aby vzhledem ke všem prokázaným a nutně vynaloženým nákladům eliminovala alespoň možnost jejich návratnosti."

Jinými slovy nájemné nesmí být nikdy regulováno pod úroveň nákladů prosté reprodukce. Tyto náklady prosté reprodukce byly opakovaně zjišťovány pro MMR několika odbornými institucemi v oblasti ekonomiky stavebních prací a v poslední době i Ústavem soudního inženýrství a vycházejí v dnešních cenách obdobně jako věcně usměrňované nájemné na 3.5 - 4% z reprodukční pořizovací ceny (RPC) nemovitosti tj. 40 - 60 Kč/m2/měsíc podle lokality za byt 1 kategorie standardní kvality, zatímco regulované nájemné je cca 1.3% z RPC, tj. 15 – 37 Kč/m2/měsíc.

Současný stav není také stavem právního vakua, značná část perspektivních nájemníků již uzavřela, k velké nelibosti SONu, se soukromými pronajimateli, ale i s obcemi dohody o dobrovolném zvýšení nájemného a naprostá většina soudních výroků soudů prvního stupně v žalobách na narovnání nájemného respektuje platný zákon 526/1990 Sb. a vydává platební rozkazy nájemníkům, aby doplatili nájemné do úrovně zahrnující kromě nákladů prosté reprodukce i určitý výnos ze zapůjčeného majetku ve formě bytu.

Schválení regulace pod úroveň plného krytí nákladů prosté reprodukce by proto byla opět protiústavní.

Ve výčtu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu v § 3 chybí řada služeb, které byly v původním návrhu zahrnuty do regulovaného nájemného a vzhledem k nespecifikovanému zmocnění MF k vydání vyhlášky, která upraví další podrobnosti se otevírá nekontrolovatelná možnost vrátit se původnímu nepřijatelnému návrhu.

Nedostatkem návrhu však jsou i § 4 a § 5, které v rozporu s kompetenčním zákonem umožňují aby místo kompetentního MMR dále v rozporu se zákony účelově deformovalo údaje o obvyklém tržním nájemném MF, zahrnováním regulovaných nájmů do databáze (tyto nájmy nejsou ze zjišťování jasně vyjmuty) a to přesto, že Ústavní soud jasně řekl "Následně se Ústavní soud zabýval pojmem cenové regulace a dospěl k závěru, že není neústavní, pokud vychází z tržních cen" Dále jsou pokusem zavést povinnost soukromých subjektů sdělovat úředníkům obcí, které jsou dominantním konkurentem na trhu nájemního bydlení údaje které tvoří podstatu obchodního tajemství. Tím jsou hrubě porušována další základní občanská práva, navíc pod sankcí značných pokut. Ministerstvo financí navíc prokázalo že je zcela neschopné tyto statistické údaje odborně zpracovat, neboť již déle než rok není schopno předložit podklady svých údajných šetření o dostatečnosti regulovaného nájemného přes to že čelí žalobě za znemožňování přístupu k informacím.

Zjišťování místně obvyklého tržního nájemného musí být svěřeno nezávislé a objektivní odborné instituci, která bude jednotně zpracovávat údaje o nájemném pro všechny obce v souladu s definicí obvyklé ceny podle zákona 151/1997 Sb., tj. s vyloučením všech údajů zatížených nestandardními podmínkami a tedy zejména regulací, obdobně jako je tomu např. v Německu. Jako zdroj informací je nejvhodnější využít právě realitních kanceláří, které mají přesné údaje o výši nájemného v nově uzavíraných nájemních smlouvách, neboť od této výše se odvozuje jejich provize, není to jejich obchodní tajemství a jsou schopni lépe srovnat kvalitu bytů, než metodou dávno přežitých bytových kategorií, aniž by museli sdělovat osobní údaje o nájemcích a pronajimatelích.

Je tedy jen dobře, že žádná z předkládaných verzí zákona neprošla, měla by stejně jen jepičí život.

RNDr. Tomislav Šimeček
předseda OSMD

  Diskuse (3)

  :: Nájemné z bytu   
:: 04.03.2004
viz. příloha
Přiložené soubory (2)   Diskuse (5)

  :: ZPRÁVA O MĚSÍČNÍM PŮSOBENÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK HOMR   
:: 01.03.2004
Zpráva o měsíčním působení internetových stránek HOMR


Je tomu již měsíc, kdy byly na internetu zprovozněny oficiální stránky Hnutí na obranu majitelů realit, které vešlo ve známost pod zkratkou HOMR. V první řadě bychom chtěli poděkovat všem našim příznivcům, účastníkům našeho chatu a všem lidem, kteří vidí v regulaci nájemného nesmyslný, nic neřešící a protiprávní zásah ze strany státu.
Při této příležitosti bychom rádi znovu uvedli důvody, které nás vedli k tomuto kroku. Všichni víme, že situace panující na trhu s byty je díky regulaci nájemného neudržitelná! Tento úkaz není výsledkem posledních let, ale je důsledkem faktu, že vlády po roce 1996 neučinily pro vyřešení tohoto politicky ožehavého problému nic a přehazují si tento horký brambor s grácií žongléra. Je nutno zdůraznit, že současná vládní koalice ČSSD, KDU – ČSL a US-DEU se ukazuje ve zvláště negativním světle. Do té doby koalice ODS, KDU-ČSL zvyšovala nájemné tempem, které opravňovalo k optimismu.
Máme na mysli vládní výnosy, moratoria a jiné „kulišárny“, které vzešly z vládní kuchyně pod bedlivým dohledem MF a SON. Nejvíce nás zaráží tvrdošíjná neústupnost, s jakou vláda vstoupila do tohoto boje a nadále používá prostředky, které jsou v rozporu s Ústavou ČR a v ostrém protikladu se Základní listinou práv a svobod. Pokládáme za ostudné chování KDU – ČSL a US-DEU, neboť tyto strany nejenže podporují tyto paskvily, ale navíc svým jednáním, které je v rozporu s jejich volebními programy, zradily své voliče.
Tento bezvýchodný stav, při kterém jedinou obranou proti vládní zlovůli bylo tlachání kdesi u piva, se stal impulsem pro založení Hnutí na obranu majitelů realit.

Ujišťujeme všechny naše příznivce, že HOMR jedná v jasném souladu se zákony a Ústavou ČR .
Zveřejňováním bohatých nájemníků poukazujeme a nadále poukazovat budeme, že regulace nájemného neslouží pouze sociálně slabším občanům. Jejich podrážděné reakce správnost tohoto kroku plně potvrzují. Tito lidé, hájící většinou své neoprávněné výhody, se pokrytecky schovávají za důchodce a za skutečné sociální případy. Navíc svým nezodpovědným chováním zvětšují napětí mezi majiteli domů a nájemníky. Je navýsost jasné, že by pronajímatel a nájemník měli žít v symbióze, kdy jeden je závislý na druhém.
Regulace nájemného je jako každý přežitek totalitní doby nespravedlivá, škodlivá, nemorální a diskriminující. Jelikož tento protiprávní stav nadále existuje, znovu opakujeme, že v zájmu spravedlnosti budeme nejenom pokračovat v naší dosavadní činnosti, ale že náš tlak budeme nadále stupňovat. Naším jediným cílem je zrušení regulací. Pouze svobodný trh může vyřešit tento problém. Jedná se totiž o necelých 20% občanů, a to zdaleka ne sociálně slabých.
S politováním jsme nuceni konstatovat, že OSMD nevykonává činnost, která by vedla k jedinému možnému výsledku, tedy k narovnání trhu s byty a k donucení politiků respektovat Ústavu ČR. OSMD rezignovalo, slovy svého předsedy Dr. Šimečka, na nutnost vymáhat svá práva před Evropským soudem pro lidská práva.

Již příští týden bude HOMR projednávat s renomovanými právníky konečný návrh žaloby na Českou republiku. Žalobami k evropským soudům donutíme českou vládu k respektování nálezů Ústavního soudu. Ústavní soud již svojí povinnost ochránce ústavy splnil, a to ve stejné věci dokonce třikrát! Je tedy na občanech ČR, aby si bránili svá nezadatelná lidská práva mimo zemi, kde jim jsou bezprecedentně upírána.
Vyzýváme všechny, kterým leží na srdci samotná podstata svobody a demokracie, aby se přímo podíleli na našem společném úsilí. Prosíme o podporu majitele nemovitostí, Svaz nebydlících , občany ( zejména mladé ), kteří nemají možnost vlastního bydlení a tím ztrácí i možnost zakládat normální rodiny. V neposlední řadě nezaměstnané občany, kteří díky zablokovanému trhu s byty nemají šanci žít jako normální lidé. Nerezignujte! Přidejte se k našemu legitimnímu hnutí. Jedině tak získáme zpět svobodu, která se nám opět vzdaluje pod levičáckými hesly.
Před několika dny jsem slyšel mladého hocha říci : „Dostuduji a mizím.“ Nedělejte to! Udělejte vše pro to, aby zmizeli ti, kteří tuto situaci zavinili a kterým nadále vyhovuje.

HOMR
V Praze dne 1. března 2004 (Hnutí na obranu majitelů realit)
  Diskuse (12)

  :: Další článek, který jsme vybrali z Názorů   
:: 26.02.2004
Nájemné


V prvním patře mého domu bydlí nájemník Pepa. Při nedávném setkání na chodbě domu se mi Pepa zase jako vždy vysmíval „Tak ti zase sklaplo, viď? Žádné peníze za bydlení ode mne neuvidíš a k těm pěti stovkám za měsíc ti s radostí tu padesátku přidám!Kup si za ní žárovku ke sklepu, už tam měsíc nesvítí !“
Na vysvětlenou čtenáři uvádím, že Pepa je bývalý komunista- zločinec, agent STB, krycí jméno Žižka. Jako rozený denunciant nás tento soudruh soukmenovec již několikrát úspěšně udal. Jeho žena má nový byt na sídlišti, který pronajímá šesti ukrajincům za 30 tisíc měsíčně. On sám má jiný byt, kde je trvale hlášen, který(jak jinak) pronajímá, ale už jenom za 15 tisíc měsíčně.
Deset kilometrů za Prahou má Pepa i jeho žena luxusní vilu. Jako správný komunista je nyní velký podnikatel.Vlastní stavební firmu s milionovým obratem. Jak vidno , Pepa patří do té nejchudší společenské skupiny,která by bez regulovaného nájemného nebyla schopna přežít. Pikantní na celé věci je, že právě Pepa byl členem té drzé, vrahounské, zlodějské tlupy zvané „komunistická strana“, která mně v padesátých letech dům ukradla! Nyní člen ČSSD a člen politického hnutí „sdružení nájemníků“. Minulý týden jsem se byl na ně podívat, jak manifestovali před úřadem vlády. Naprosto stejné obličeje, jako když synáček estébáckého kata „schöne Lojzy“ svolává komunistickou manifestaci. Padesát zadnic a tři zuby.
Pepa před dvaceti lety vroucně miloval Sovětský svaz a komunismus. Nyní vroucně miluje svoje soudruhy Špidlu, Škromacha, Sobotku, Křečka a socialismus. „Dobře si pamatuj, dokud u toho budou naši soudruzi z ČSSD, tak si vy živnostníci a majitelé domů ani neškrtnete! To čumíš jak se nám daří Vás likvidovat! Padáte jako mouchy! Tentokrát už definitivně!“ Takhle na mě vždycky huláká na chodbě podle vzoru !“Vůdce“, prosáklý becherovkou.
O patro výš bydlí řidič autobusu Venca se svoji krásnou ženou. Venca není, ani nikdy nebyl komunista, stručně řečeno, je to slušný člověk. Žádný slušný člověk by se ke komunistům nedal. Říkám mu: „Venco, není ti slušnému člověku, hanba platit mně nájemné za byt jenom týden a tři neděle v měsíci bydlet zadarmo? Sám dobře víš, že mně ten dům ukradli, byl jsi svědkem v jakém stavu po padesátiletém komunistickém hospodaření mi ho vrátili. Všechno zničené, střech, fasáda, okna, dveře. Stoupačky, elektroinstalace, sklepy. Dej něco komunistovi do ruky na pět minut, natož na padesát let. Katastrofa!“ Venca odvětil, že je na to zákon, že může bydlet tři neděle zadarmo a že se se mnou nebude bavit. Nedivím se, je to Čech! Povídám:“Dobře Václave, ale když spravedlnost, tak pro všechny, souhlasíš? Já jsem starý, žiju sám a ty máš krásnou mladou ženu. Tak mi ji každý měsíc na tři neděle půjčíš! Sex je přece stejně důležitý jako bydlení! Venoušku, ale nezoufej! Buď rád, že žiješ v zemi, kde je tak schopná vláda, že (jestli to projde) díky straně a vládě vrátím ti ženu od září o dva dny dřív (10%).“
Další nájemnice je bankovní úřednice. Plat 30 tisíc měsíčně, nové luxusní auto, obrovská chata na Slapech. Při mém návrhu, aby mně auto a chatu vždycky na tři neděle dala k dispozici, tak jako já jí dávám svůj byt, vyvalila na mně oči (teď mi promiňte ten výraz), jako když kocour sere do řezanky. Zaťukala si na čelo a ptá se, jestli nejsem blázen? Měla pochyby! „Nejsem paní. Zrovna tak si ťukám na čelo při spatření soudruhů ministrů ze sociální demokracie, jenže já na rozdíl od vás pochyby nemám!“ Po rozhovorech se všemi nájemníky, jsem dospěl k názoru, že lidé nepotřebují vládu (a už vůbec ne tuhle), nepotřebují parlament, senát, ministerstva, úřady, to je všechno zbytečné. Když tyto instituce v okamžiku kdy čtete tento článek zaniknou, nic se nezmění, snad jen to, že všechno půjde neskonale lépe. Jediní koho lidé opravdu potřebují, jsou majitelé činžovních domů. Jedině ti jsou díky svým laskavým srdcím vás, tu zbídačenou skupinu lidí bydlících v nájemních bytech, ochotni udržet při životě. A já se vás ptám:“Kdo vás tak zbídačil, že nemáte v roce 2004, šedesát let po válce na zaplacení slušného nájemného tak, abyste každý měsíc při placení nevypadali jako lumpové, kteří někoho okradli?“ Odpověď je jasná. Základním principem života lidí je „Janův zákon“ a ten zní: „Bída ve státě je přímo úměrná počtu komunistů na tisíc obyvatel!“
A každý, kdo to má v chytrovně v pořádku ví, že tento zákon „Velké říjnové revoluce“ funguje znamenitě na celé naší planetě a vy, ta chudá a zbídačená skupina lidí zvaná „sdružení nájemníků“ jste jasným důkazem toho, že v naší krásné zemi je ještě příliš mnoho komunistů, kteří vám brání, abyste se z té bídy dostali.

Jan Sedlák
muzikant a výtvarník
majitel činžovního domu
  Diskuse (11)

  :: Článek, který jsme vybrali z Názorů   
:: 24.02.2004
Host (Vojtěch Cepl): No tak ono se vždycky jedná o proporce. Například nemá pravdu Tomáš Ježek, když je opravdu excesivní zdanění, tak to ty vlastníky může zničit, to je mimo veškerou pochybnost. Když jsou poplatky tak vysoké, že ta hospodářská činnost se nevyplácí a dokonce má záporné efekty, tak on je donucen to zavřít, jestli jedná racionálně. Podobně je to s kvótami výrobními. Podobně je to s regulací cen. Já myslím, že regulace cen je jeden z největších zločinů, který vžil nejenom v důsledku socialistických teorií, ale skutečně v období dlouhých totálních válek ve 20. století, kdy se zkriploval ten svobodný systém, který byl konstruován, občanské zákony z počátku 19. století, tam se nikdy nikomu ani nesnilo o tom, že by ceny byly jiné, než tržní. Ten pojem prostě umělých cen nebo nákladové ceny a různé eufemismy tady byly přednášeny, já tomu říkám království křivých zrcadel, kde se sčítají umělá čísla cen různých věcí, která byla vydána vlastně ministerstvem a Cenovým úřadem, se tak vžilo v lidech, že vlastně v tomhle tom Kocourkově ještě ze setrvačnosti mnohde pokračujem. Takže například ten případ s regulací nájemného. Je-li ta regulace excesivní, u nás mimochodem Tomáš Ježek zapomněl říct, že tam se to odůvodňuje sociální politikou v bydlení. Vždycky se ty útoky odůvodňujou nějakými populistickými hesly, ale tam dokonce se stalo to, co je nevídané, co nebylo ani za totalitního systému, že ty dotace na nájemné se braly z celospolečenské hromady, z takzvaného státního vlastnictví, a teď se přenesly přímo na konkrétní vlastníky. Ti restituenti musí podporovat každý měsíc několika tisící korun každého nájemníka ve svém domě. Není divu, že ty vztahy mezi nájemníky a vlastníky domů jsou nejnenávistnější, odvažuju se říct, v Evropě. Protože jak jsem, a ten systém musí být totální, jaksi ochrany vlastní, ta se promítá do všech ostatních institutů a jestliže v některé oblasti se naruší státem násilím, tak samozřejmě lidé přestanou věřit v celý to fungování systému. To právní vědomí se rozrušuje a v tomhle stádiu přesně jsme a právě se dovídám, že v Parlamentě je skupina poslanců, která navrhuje takovou regulaci nakládání s půdou zemědělskou, že to bude na 7 let povinně smlouvy a pokud nájemce plní své povinnosti. Ta povinnost je v podstatě jen platit to nájemné, tak má právo znovu na dalších 7 let uzavřít tu smlouvu i proti vůli toho vlastníka. To není smlouva, poněvadž smlouva je svobodný výraz vůle obou stran. To je příkaz, že on mu vlastně, každej pochopí, když se zamyslí, když někomu něco pronajmete navždy, že vo tu věc vlastně přijdete, že už není vaše. Todleto se eufemizuje pronájmem na dobu neurčitou. Všimněte si, že všechny ty slova to jako zakrejvají a teď ještě je další kolem toho, určitá, takový étos sociálního přístupu populárního, plus nastupujou nátlakové skupiny na naše poslance. Demokracie v tomto smyslu je velice nevhodný instrument, většinové rozhodování, protože se ovlivní a populističtí politici nikdy neudělají rozhodnutí, neřeknou jasným, pevným hlasem - princip ochrany vlastnictví je pro nás vyšší princip, než ochrana dlužníků, ochrana nájemníků, ochrana spotřebitelů, excesivní, přepjatá, která vede k tomu, že se neplatěj dluhy, nestavěj domy, narušuje se hospodářský oběh. Je to skutečně pozoruhodné všeobecné zmatení v našem národě a bude ještě dlouho trvat, jestliže stát nebude svojí hlavní funkci, totiž ochranu řádu a těchto principů prosazovat, ale naopak bude se zúčastňovat na zakrývání těchhle těch různých postupů, kterými se vlastně vlastnictví vyvlastňuje, aniž by se to tak nazvalo.
  Diskuse (2)

  :: Jako první nás upoutalo město Tábor   
:: 17.02.2004
V rámci boje za narovnání nájmů se naše občanské sdružení HOMR zaměřilo na situaci, jaká panuje v některých okresních městech. Jako první upoutalo naší pozornost město Tábor, které, jak víme, je známé svou pestrou minulostí, která významně ovlivnila běh českých dějin.
Bohužel i v tomto slavném a krásném městě jsme zjistili pár nesrovnalostí.
Jak je známo, cílem našeho sdružení je dokázat, že regulované nájemné neslouží sociálně slabší vrstvě obyvatelstva, ale především slouží vrstvě privilegovaných, kteří se snaží udržet tento stav za každou cenu. S lítosti tedy oznamujeme, že i v Táboře panuje situace, která potvrdila oprávněnost našich stránek.
Podařilo se nám zjistit, že z 27 členů zastupitelstva města Tábor jenom 4 žijí v bytech patřících městu Tábor. Jelikož tito 4 zastupitelé vlastní nemovitosti, domníváme se, že městský byt nepotřebují. Jsou to tito zastupitelé: Doc. MUDr. Zvěřina Jaroslav, CSc., Prášek Zdeněk, MUDr. Vošta Petr a RSDr. Dobiáš Tibor. viz. Seznam nájemníků
HOMR
  Diskuse (3)

  :: Aféra s křečkem II   
:: 16.02.2004
Přiložené soubory (1)   Diskuse (2)

  :: Právo na odpor   
:: 13.02.2004
Právo na odpor - další důkaz o oprávněnosti existence občanského sdružení HOMR.
Vážení, vláda se dnešního dne opětovně rozhodla negovat závazky právního státu tím, že opakovaně nerespektuje rozhodnutí Ústavního soudu, a občan má nejen právo, ale i povinnost postavit se na odpor dle článku 23 Listiny základních práv a svobod. Je tedy načase zahájit proces odvolání vlády, protože je nebezpečnou základním lidským právům a již dávno je překážkou k sledování svobody a osobního štěstí občanů (díky utužování regulací, nesmyslnému zdaňování a přehlížením paralýzy soudnictví). Společenské procesy v posledních letech přestaly mít charakter soutěže politických sil a nabyly podoby zápasu mezi svobodou a totalitou. Tímto děkujeme všem poslancům ODS, zvláště panu Tlustému za jeho podporu. HOMR
  Diskuse (4)