Městský soud rozhodl Rozsudkem jménem republiky ze dne 27.11.2006 pod č.j. 7Ca 207/2005-50 o zrušení udělení pokuty ve výši 550.000,- Kč nařízenou Úřadem na ochranu osobních údajů
 Aktuality
 Stanovy
 Kontakt
 Členství v HOMR
 Nálezy Ú.S.
 „Sociální nájemníci“
 Články
 Názory


Počet návštěv
od 30.01.2004
35341853


 

HNUTÍ NA OBRANU MAJITELŮ REALIT


I.
Název a sídlo sdružení

1.1. Název sdružení je "Hnutí na obranu majitelů realit". Vedle tohoto názvu sdružení je " možno používat zkratku názvu hnutí "HOMR".

1.2. Sídlem sdružení je Praha 2, Vinohradská ul. č. 32, PSČ: 120 00.

II.
Povaha, principy a cíle činnosti sdružení

2.1. HOMR je samostatnou právnickou osobou zřízenou podle zákona č. 83/1990 Sb, o sdružování občanů, která vzniká registrací u ministerstva vnitra České republiky.

2.2. HOMR je nepolitickým hnutím sdružujícím majitele realit v České republice a další členy usilující o prosazování společných oprávněných požadavků.

2.3. Cíle sdružení jsou:
a) trvalé odstranění současného protiprávního a protiústavního stavu v oblasti nájemního bydlení,
b) dosažení úplné deregulace nájemného z bytů a nové, spravedlivé úpravy nájemního práva v občanském zákoníku, navazujících a zvláštních zákonech a podzákonných právních normách,
c) ochrana společných zájmů a prosazování oprávněných požadavků členů.

2.4. Své poslání uskutečňuje HOMR zejména těmito prostředky:
a) podáváním návrhů a podnětů soudům a jiným státním orgánům,
b) jednáním s příslušnými orgány státní správy v oblasti nájemního bydlení,
c) zprostředkováváním informací mezi svými členy a příslušnými státními orgány,
d) koordinací společného postupu svých členů,
e) spoluprací s dalšími sdruženími a osobami v tuzemsku i v zahraničí, které nejsou členy sdružení,dalšími vhodnými zákonnými prostředky.

III.
Členství v HOMR

3.1. Členem I-IOMR mohou být fyzické osoby a právnické osoby soukromého (zejm. obchodní společnosti, družstva, sdružení) a veřejného (zejm. obce, sdružení obcí) práva.

3.2. Členství vzniká podáním písemné přihlášky. O přijetí rozhoduje předsednictvo. Dnem vzniku členství je den rozhodnutí předsednictva o přijetí člena.

3.3. Členství zaniká:
a) vystoupením ze sdružení, a to ke dni doručení písemného oznámení člena o vystoupení,
b) vyloučením pro porušení členských povinností, a to na základě rozhodnutí sněmu HOMR ke dni, kdy bylo toto rozhodnutí přijato.

IV.
Práva a povinnosti členů

4.1. Člen HOMR je oprávněn:
a) účastnit se na akcích pořádaných HOMR,
b) účastnit se sněmu,
c) volit a být volen do orgánů HOMR. Toto právo vykonávají u právnických osob fyzické osoby, jejíchž prostřednictvím tyto právnické osoby jednají.

4.2. Člen HOMR je povinen:
a) dodržovat stanovy,
b) vystupovat v souladu s cíly a posláním HOMR,
c) platit členský příspěvek.

V.
Orgány sdružení
Sněm
5.1. Nejvyšším orgánem HOMR je sněm. Právo účasti na sněmu mají všichni členové sdružení.

5.2. Řádný sněm se koná jednou ročně.

5.3. Mimořádný sněm se svolává podle potřeby i v období mezi řádnými sněmy.

5.4. Do působnosti sněmu patří:
a) volba a odvolání předsedy,
b) volba a odvolání místopředsedů,
c) změny stanov,
d) rozhodování o dalších otázkách, které si sněm vyhradí.

5.5. Řádný i mimořádným sněm svolává předsednictvo HOMR písemnou pozvánkou zaslanou členům sdružení. Písemná forma je dodržena také zasláním pozvánky elektronickými prostředky (e-mail) nebo faxem. Písemná pozvánka musí obsahovat alespoň datum a místo konání sněmu a program jednání.

5.6. Předsednictvo je povinno sněm svolat, požádá- li o to nadpoloviční většina všech členů HOMR, a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne, kdy bude předsednictvu doručen písemný požadavek obsahující program sněmu a jmenný seznam žadatelů spolu s jejich podpisy.

5.7. Sněm zahajuje a předsedá mu předseda HOMR, nebo jím pověřený místopředseda. V případě, že bude na sněmu zvolen nový předseda sdružení, přebírá od okamžiku volby předsednictví sněmu.

5.8. Jednání sněmu je vázáno programem uvedeným na pozvánce. O jiných záležitostech může sněm jednat jen v případě, že o to požádá nadpoloviční většina účastníků sněmu.

5.9. Hlasování se provádí aklamací. Sčítání hlasů provádí předseda nebo osoba jím pověřená sčítáním hlasů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných účastníků sněmu.

5.10. O jednání sněmu se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda a jeden z místopředsedů HOMR. Za nepřítomného předsedu nebo místopředsedy podepisuje zápis jiný přítomný člen sdružení pověřený k tomu předsedou.

5.11. Podrobnosti pro svolávání a průběh sněmu a pro vyhotovení zápisu může stanovit předsednictvo v jednacím řádu.

Předsednictvo
5.12. Předsednictvo tvoří předseda a dva místopředsedové volení sněmem. Předsednictvo je výkonným orgánem, který zastupuje HOMR navenek. Každý z členů předsednictva je oprávněn jménem HOMR jednat samostatně. Podepisování za HOMR se děje tak, že jednající člen předsednictva připojí k napsanému nebo vytištěnému názvu sdružení svůj podpis.

5.13. Členem předsednictva může být fyzická osoba starší 18-ti let, která je členem sdružení, nebo která jedná za právnickou osobu, jež je členem sdružení. Funkční období členů předsednictva je tříleté. Člen předsednictva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným sdružení, a to s účinností ode dne doručení takového oznámení.

5.14. Předsednictvo se schází podle potřeby alespoň jednou za tři měsíce. Jednání předsednictva může svolat každý z jeho členů.

5.15. O jednání předsednictva se pořídí zápis podepsaný alespoň dvěma jeho členy.

5.16. Předsednictvo rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.

5.17. Předsednictvo může rozhodovat také hlasováním per rollam. Hlasující členové se považují za přítomné. Písemná forma hlasování je dodržena také zasláním elektronickými prostředky (e-mail) nebo faxem.

5.18. Do působnosti předsednictva patří jednání jménem HOMR a další otázky týkající se běžného chodu sdružení, pokud nepatří do působnosti sněmu. nebo si sněm rozhodování o těchto otázkách nevyhradí.

Další orgány
5.18. Sněm může vytvářet komise, výbory a další orgány HOMR.

VI.
Zásady hospodaření HOMR
6.1. HOMR hospodaří s příspěvky členů ve výši stanovené příspěvkovým řádem schváleným sněmem, dobrovolnými příspěvky a dary třetích osob.

6.2. S finančním prostředky sdružení hospodaří předsednictvo. Řídí se přitom usneseními sněmu, stanovami a obecně závaznými právními předpisy.

6.3. Členové neodpovídají za závazky sdružení.

6.4. Za trvání sdružení nemají jeho členové právo na podíl na výsledcích hospodaření sdružení. Při zániku se majetek HOMR rozdělí mezi jednotlivé členy v poměru k výši poskytnutých příspěvků a darů.

VII.
Zánik HOMR
HOMR zaniká rozhodnutím sněmu schváleným třípětinovou většinou hlasů přítomných členů.


V Praze dne 3.2.2003